Справочник на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти изисква при етикетирането им да се включва списък на съставките.
За изразяването на самите съставки Регламентът указва да се използва общоприетото наименование на съставката съгласно справочника, който се изготвя и актуализира от Комисията в съответствие с член 33
от посочения регламент. При изготвянето на този справочник Комисията взима предвид международно признатите номенклатури, включително Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI).
Към настоящия момент списъкът и номенклатурата, актуализирани последно през 2006 г. са на практика загубили актуалност поради големия брой нови съставки, въвеждани на пазара всяка година. Новият справочник показва, че към днешна дата козметичната индустрия разполага вече с почти 27 000 съставки!
Така, с Решение от от 5 април 2019 г., Европейската комисия прие да се замени и актуализира Справочникът на общоприетите наименования на съставките, изискван съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. По този начин той ще обхване новите съставки, въведени на пазара.

Можете да визуализирате или изтеглите файла на български език оттук в pdf формат:
http://www.cosmetology.bg/inci_spravochnik_nov_2019/

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно козметичните продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти. Той отменя действащите досега съответни разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, раздел ІІІ „Здравни изисквания към козметичните продукти”) и Наредба №36 на Министерство на здравеопазването за изискванията към козметичните продукти (ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. бр.27/2013 г.).
Казаното дотук предполагам ви звучи много сухо. Но така нареченият Регламент е много важен, не само защото е нормативен акт от най-висок ранг, който стои над националното законодателство.
Всички козметични продукти, предоставени на пазара в Република България, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
Той вече важи за всяка държава-членка на ЕС и и не е необходим конкретен акт на национален орган, който условно да осигури действието на регламента в съответната държава, както и неговата приоритетност пред националните правни актове. Регламентът засяга пряко нас, европейските потребители на козметични продукти, които наброяваме около 500 милиона. Основният му фокус е върху безопасността на продуктите и защитата на потребителите и животните.

Регламентът е написан много разбираемо дори за средностатистическия потребител. Съветвам ви при каквото и да било съмнение за даден продукт, опаковка, съставка, срок на годност, процедура и т.н. първо да се обръщате към него, а ключовите думи в текста търсете с търсачката.

Можете да го изтеглите оттук в pdf формат:
REGULATION (EU) No 1223:2009

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (текст от значение за ЕИП)

Можете да изтеглите файла на български език оттук:
REGULATION (EU) No 655:2013