РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно козметичните продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти. Той отменя действащите досега съответни разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, раздел ІІІ „Здравни изисквания към козметичните продукти”) и Наредба №36 на Министерство на здравеопазването за изискванията към козметичните продукти (ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. бр.27/2013 г.).
Казаното дотук предполагам ви звучи много сухо. Но така нареченият Регламент е много важен, не само защото е нормативен акт от най-висок ранг, който стои над националното законодателство.
Всички козметични продукти, предоставени на пазара в Република България, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
Той вече важи за всяка държава-членка на ЕС и и не е необходим конкретен акт на национален орган, който условно да осигури действието на регламента в съответната държава, както и неговата приоритетност пред националните правни актове. Регламентът засяга пряко нас, европейските потребители на козметични продукти, които наброяваме около 500 милиона. Основният му фокус е върху безопасността на продуктите и защитата на потребителите и животните.

Регламентът е написан много разбираемо дори за средностатистическия потребител. Съветвам ви при каквото и да било съмнение за даден продукт, опаковка, съставка, срок на годност, процедура и т.н. първо да се обръщате към него, а ключовите думи в текста търсете с търсачката.

Можете да го изтеглите оттук в pdf формат:
REGULATION (EU) No 1223:2009

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (текст от значение за ЕИП)

Можете да изтеглите файла на български език оттук:
REGULATION (EU) No 655:2013